FIREMNÍ ZÁSADY GLENCORE

Firemní postupy Glencore (FPG) představují náš rámec řízení, který zahrnuje dokumenty Hodnoty skupiny, Kodex chování a další plány a směrnice, např. plány a směrnice vytvořené útvarem BEC. FPG jsou našim závazkem dodržovat řádné obchodní postupy a řídit se platnými zákony a externími požadavky, popř. dodržovat ještě přísnější pravidla. Nebudeme vědomě pomáhat třetí straně porušovat zákon nebo se podílet na kriminálním, podvodném nebo korupčním jednání, v žádné zemi.

 

Vynasnažíme se předcházet takovému nesprávnému jednání prostřednictvím školení a pevného vedení, podpořeného interními plány, postupy a kontrolními mechanismy. Plány na dodržování předpisů v naší skupině jsou zaměstnancům zpřístupněny prostřednictvím místního koordinátora pro dodržování předpisů, intranetu skupiny nebo intranetu konkrétního podniku, ve kterém pracují. Naši manažeři a supervizoři mají povinnost zajistit, aby zaměstnanci těmto plánům porozuměli a dodržovali je. Příslušní zaměstnanci musí každý rok písemně potvrdit svou obeznámenost s požadavky na dodržování předpisů a porozumění těmto požadavkům

Některé podniky zavádějí vlastní plány nad rámec plánů skupiny. Tyto plány reagují na jejich konkrétní požadavky a současně jsou v souladu s Hodnotami skupiny, Kodexem chování a dalšími plány.

 

Místní koordinátoři pro dodržování předpisů, pod vedením oddělení skupiny pro dodržování předpisů, pomáhají místním zaměstnancům s rozhodováním v každodenních činnostech, zejména v otázkách etického a zákonného chování nebo zavádění konkrétních plánů.   Zaměstnanci mají na intranetu skupiny, jejich místním intranetu a nástěnkách k dispozici telefon, e-mail a poštovní adresy na místní koordinátory pro dodržování předpisů.

 

V souladu s Kodexem chování platí, že každý pracovník společnosti Glencore, který poruší zákon, Kodex chování nebo jiné plány, se vystavuje kárnému postihu, který může vést až k propuštění.

 

Kodex chování naší skupiny jsme v roce 2015 revidovali, abychom odstranili důraz na integraci (naše podniky Xstrata a Viterra jsou již plně integrovány), vyhnuli se zdvojení požadavků v předpisech BOZP a ŽP, které byly revidovány v roce 2014, a aby odrážel změny našeho programu nahlašování možného nesprávného jednání nazvaného Sdělování obav.  Revidovaný Kodex chování jsme v průběhu roku zavedli ve všech podnicích a kancelářích a rozeslali jsme zpravodaje, abychom zajistili, že naši pracovníci budou obeznámeni s revidovanou verzí. Kodex chování je snadno dostupný všem zaměstnancům; využíváme jej i v řadě našich obchodních činností, včetně náboru, zaškolení, brífinků s dodavateli a v činnostech, ve kterých jsou zapojeny externí subjekty.

 

V roce 2015 jsme pro porušení Kodexu chování propustili 395 zaměstnanců, v porovnání s 378 v roce 2014. Zaměstnanci byli propuštěni zejména pro nedodržování bezpečnostních pravidel nebo předpisů, popř. zcizování firemního majetku.

 

 

© Glencore Agriculture 2017