NAŠE HODNOTY

 

ODRÁŽÍ ÚČEL NAŠEHO JEDNÁNÍ

Kvalita produktu

Jsme držiteli významných průmyslových osvědčení, která potvrzují vysokou kvalitu našich produktů, na níž si zakládáme. Máme přímý vztah s producenty zemědělských plodin, které zpracováváme, což nám pomáhá lépe porozumět procesu výroby, který začíná již na úrovni zemědělských podniků. Důsledně dohlížíme na kvalitu výrobků od pěstování, přes výrobu, až ke koncovému zákazníkovi.

 

Bezpečnost a zdraví

Hlavní prioritou společnosti Glencore Agriculture je ochrana bezpečnosti a zdraví jejích pracovníků. Za tímto účelem jsme vypracovali program SafeAgri, který je využíván na všech úrovních naší společnosti.

 

Iniciativa SafeAgri se soustředí na operace a projekty společnosti Glencore Agriculture s cílem eliminovat smrtelná a vážná zranění. Je závazná pro všechny zaměstnance i spolupracující firmy. Základními složkami iniciativy SafeAgri jsou Bezpečné chování a Protokoly fatálních rizik. Práce v bezpečném prostředí je právem a očekáváním každého našeho pracovníka.

 

Etické závazky

Jedním z primárních cílů společnosti Glencore je udržovat kulturu etického chování. Za tímto účelem máme program Compliance (vyhovění požadavkům), který je implementován do všech činností našeho podnikání. Globální protikorupční politika společnosti Glencore jasně vyjadřuje náš negativní postoj k úplatkářství a korupci. V rámci programu Compliance provádíme kontinuální analýzu rizik korupce, která se mohou vyskytovat v našem podnikání, a také interní audity.

 

Naše společnost má vypracovaný vlastní etický Kodex. V souladu s tímto Kodexem chování jakýkoliv pracovník společnosti Glencore, který poruší legislativu, zmíněný Kodex nebo jiné zásady či postupy, může čelit disciplinárnímu postihu, čímž může být i jeho propuštění. V roce 2014 bylo pro porušení Kodexu chování propuštěno 378 zaměstnanců. K propouštění docházelo převážně z důvodu nedodržování bezpečnostních předpisů, nebo odcizení majetku společnosti.

 

Pořádáme rozsáhlé tréninky a školení týkající se etiky chování, protikorupčních opatření, prevence úplatkářství a dalších témat spojených s politikou naší společnosti.

 

Ve studii agentury Transparency International vydané v listopadu 2014, byla společnost Glencore hodnocena na úrovni 92 % v kategorii transparentnosti hlášení v rámci vlastního protikorupčního programu.

 

V roce 2014 se společnost Glencore stala členem iniciativy Partnerství proti korupci (Partnership Against Corruption Initiative (PACI)), která je založena na závazku nulové tolerance vůči úplatkářství a na závazku zavést a praktikovat účinný protikorupční program.

 

 

 

© Glencore Agriculture 2017